VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
atlantis telecom spol. s r.o.

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Společnost atlantis telecom spol. s r.o., sídlem Praha 10, Štěrboholská 1427/55, PSČ 102 00, IČ 604 66 189 je společností obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26780 a podnikající zejména v oblasti distribuce informačních a telekomunikačních technologií, vývoji softwaru a poskytování ICT služeb (dále jen atlantis telecom).

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností atlantis telecom jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká

 3. a) uskutečněním přímého odběru zboží Zákazníkem v provozovně společnosti atlantis telecom;

  b) akceptací objednávky Zákazníka společností atlantis telecom;

  c) uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Zákazníkem a společností atlantis telecom;

  d) uzavřením smlouvy o obchodní spolupráci mezi Zákazníkem a společností atlantis telecom.

 4. Účinnost těchto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi Zákazníkem a společností atlantis telecom je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

Článek II.
Definice

Následující pojmy budou při interpretaci těchto podmínek vykládány takto:

Společnost atlantis telecom“             

společnost atlantis telecom spol. s r.o., sídlem 102 00 Praha 10, Štěrboholská 1427/55, IČ 604 66 189, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26780;

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Praha 1, číslo účtu: 671867203/0300
Kontaktní adresa pro písemný styk:  sídlo společnosti 102 00 Praha 10, Štěrboholská 1427/55

Zákazník

osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společností atlantis telecom, jehož předmětem je prodej Zboží;

Zboží

zejména podnikový komunikační systém, telefonní terminály a příslušenství, náhlavní soupravy pro telefonii, videokonferenční zařízení, WiFi infrastruktura, mobilní zařízení, pasivní i aktivní datová infrastruktura a software, se kterými společnost atlantis telecom obchoduje na trhu České republiky;

Objednávka

právní úkon učiněný Zákazníkem vůči společnosti atlantis telecom ohledně koupě Zboží;

Potvrzení objednávky

písemný právní úkon učiněný společností atlantis telecom vůči Zákazníkovi, kterým atlantis telecom závazně potvrdí přijetí celé nebo části Objednávky;

Ceník

dokument vydávaný společností atlantis telecom a obsahující ceny Zboží.

Článek III.
Objednávka a její akceptace

 1. Objednání dodávky Zboží provádí Zákazník prostřednictvím Objednávky obsahující nezbytné náležitosti k uzavření smlouvy, k nimž patří specifikace zboží (název Zboží příp. jeho referenční číslo, požadované množství), požadovaný termín a místo dodání zboží, způsob dopravy, identifikaci zákazníka (obchodní firma, adresa sídla, resp. místa podnikání, kontaktní osoba zákazníka včetně telefonního a mailového spojení, IČ, DIČ a bankovní spojení). Objednávka je Zákazníkem činěna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i Objednávka doručená společnosti atlantis telecom faxem, e-mailem, nebo učiněná prostřednictvím internetového obchodního systému na webové stránce společnosti atlantis telecom. Objednávku může Zákazník učinit též telefonicky.

 2. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany společnosti atlantis telecom okamžikem, kdy společnost atlantis telecom tuto písemně potvrdí a Potvrzení objednávky pošle zpět Zákazníkovi. Společnost atlantis telecom vyrozumí Zákazníka o akceptaci Objednávky bez zbytečného prodlení, nejpozději zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení.

 3. Společnost atlantis telecom je oprávněna akceptaci Objednávky odmítnout v případě, kdy:

 4. a) Objednávka neobsahuje údaje nezbytné k uzavření smlouvy (zejména specifikované v odstavci 1 tohoto článku); nebo

  b) Objednávka obsahuje podmínky dodávky Zboží vybočující z mezí těchto podmínek; nebo

  c) Objednávka stanoví nereálný termín dodání Zboží Zákazníkovi; nebo

  d) za Zákazníkem eviduje ve svém účetnictví nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti; nebo

  e) akceptace Objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti atlantis telecom.

 5. O odmítnutí akceptace Objednávky vyrozumí společnost atlantis telecom Zákazníka s tím, že v takovém případě mohou být oběma stranami projednány sporné podmínky Objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky Zboží.

 6. Zákazník je oprávněn zrušit Objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností atlantis telecom písemným oznámením doručeným společnosti atlantis telecom nejpozději 15 dnů před sjednaným termínem dodání Zboží. V takovém případě má společnost atlantis telecom nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 15% z ceny Zboží, jehož koupě byla Zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním Zákazníkem zrušené Objednávky.

 7. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností atlantis telecom. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti atlantis telecom na náhradu škody.

Článek IV.
Místo a termín dodání Zboží

 1. Místem dodání Zboží se sjednává provozovna společnosti atlantis telecom specifikovaná v Objednávce. Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi okamžikem:

 2. a) fyzického převzetí Zboží Zákazníkem v místě dodání;

  b) předáním Zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy Zboží kupujícímu, požaduje-li Zákazník odeslání Zboží do své provozovny.

 3. Dodáním Zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na Zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození Zboží. Náklady spojené s přepravou Zboží nese Zákazník.

 4. K převzetí Zboží v provozovně společnosti atlantis telecom je oprávněna osoba uvedená na Objednávce nebo jiná osoba pověřená Zákazníkem. Zákazník je povinen společnost atlantis telecom před předpokládaným termínem dodání zboží informovat, kdo je Zákazníkem určená oprávněná osoba k převzetí Zboží. Společnost atlantis telecom nevydá Zboží osobě, jejíž zmocnění k převzetí Zboží Zákazník odvolal a informoval o tom společnost atlantis telecom.

 5. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišně od provozovny společnosti atlantis telecom a je-li sjednáno dodání Zboží společností atlantis telecom, přechází riziko ztráty, zničení či poškození Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy je mu Zboží dodáno tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zákazník je povinen poskytnout společnosti atlantis telecom náležitou součinnost při dodání Zboží tj. zejména Zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s přepravou Zboží zpět do místa jeho odeslání společností atlantis telecom v případě, že Zboží řádně a včas nepřevezme.

 6. Zboží bude Zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou Objednávkou.

 7. Pro případ, že Zákazník se dostane do prodlení s převzetím Zboží, resp. není-li možné Zboží dodat z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, vzniká společnosti atlantis telecom nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění Zboží kalkulovaného ve výši 0,05 % z kupní ceny Zákazníkem řádně a včas nepřevzatého Zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li si Zákazník takto uskladněné Zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti atlantis telecom Zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

Článek V.
Cena

 1. Kupní cena Zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem společnosti atlantis telecom s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení Objednávky Zákazníka společnosti atlantis telecom. Společnost atlantis telecom je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost atlantis telecom na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuální znění Ceníku.

 2. Kupní ceny Zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty při vyzvednutí v provozovně společnosti atlantis telecom.

Článek VI.
Platební podmínky

 1. Kupní cena Zboží je zpravidla splatná jednorázově v plné výši před dodáním Zboží Zákazníkovi. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem ve prospěch účtu společnosti atlantis telecom, a to na základě tzv. proforma faktury vystavené společností atlantis telecom. Datum splatnosti kupní ceny je v takovém případě stanoveno tak, aby toto datum časově předcházelo datu dodání Zboží. Společnost atlantis telecom není povinna dodat Zboží Zákazníkovi dříve, než je jí prokázána řádná bezhotovostní úhrada kupní ceny. Po provedení úhrady kupní ceny vystaví společnost atlantis telecom Zákazníkovi řádný daňový doklad.

 2. V odůvodněných případech, na základě rozhodnutí společnosti atlantis telecom, může být kupní cena Zboží splatná rovněž na základě daňového dokladu vystaveného společností atlantis telecom po dodání Zboží Zákazníkovi

 3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury se objednávka považuje za zrušenou zákazníkem.

 4. Nebude-li kupní cena zaplacena ani do 60 dnů od data splatnosti, navyšuje se úrok z prodlení na sazbu 0,075% za každý den prodlení.

Článek VII.
Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny Zboží. Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy v okamžiku dodání Zboží je kupní cena zcela a beze zbytku zaplacena. V takovém případě přechází vlastnické právo ke Zboží na Zákazníka okamžikem dodání Zboží dle čl. IV. těchto podmínek.

 2. V rámci stanovené výhrady vlastnictví je společnost atlantis telecom oprávněna v případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného Zboží zpět do provozovny společnosti atlantis telecom, a to na náklady Zákazníka. Pokud zákazník uhradil část kupní ceny, bude mu tato vrácena po převzetí Zboží společností atlantis telecom a po odpočtení vynaložených výdajů na dopravu zboží, pokut či jiných sankcí případně škod na Zboží. Společnost atlantis telecom není povinna převzít Zboží poškozené či Zboží, se kterým Zákazník již manipuloval. V takovém případě přechází vlastnictví ke Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy společnost atlantis telecom odmítla převzít takové Zboží a Zákazník je povinen uhradit kupní cenu včetně příslušenství či smluvní pokuty.

 3. Společnost atlantis telecom je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášením doručeného Zákazníkovi bez ohledu na výši případně Zákazníkem uhrazené části kupní ceny. Vlastnictví ke Zboží v takovém případě přejde na Zákazníka okamžikem doručení písemného prohlášení společnosti atlantis telecom ve smyslu tohoto odstavce.

Článek VIII.
Záruka

 1. Na dodané Zboží poskytuje společnost atlantis telecom záruku za jakost s tím, že standardní délka záruční doby u Zboží kromě baterií a napájecích článků činí 12 měsíců a u baterií a napájecích článků činí 6 měsíců. Případné rozšíření záruční doby u Zboží bude uvedeno v dílčí smlouvě uzavřené mezi společností atlantis telecom a Zákazníkem nebo v záručním listě, který společnost atlantis telecom předá Zákazníkovi. Běh záruční doby počíná vždy dodáním Zboží Zákazníkovi.

 2. V případě výskytu vady Zboží je Zákazník povinen tuto písemně reklamovat u společnosti atlantis telecom, a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí Zákazník specifikovat reklamovanou vadu Zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost Zákazníka fyzicky předat reklamované Zboží společnosti atlantis telecom spolu s kopií dokumentace dokládající dodání Zboží společností atlantis telecom. Náklady spojené s uplatněním reklamace a předáním reklamovaného Zboží nese Zákazník.

 3. Společnost atlantis telecom bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí Zákazníkem reklamované vady Zboží. Shledá-li reklamaci vad Zboží za důvodnou, společnost atlantis telecom podle svého uvážení:

 4. a) opraví Zákazníkovi vadné Zboží v rozsahu reklamované vady Zboží;

  b) poskytne Zákazníkovi nové bezvadné Zboží, a to v rozsahu Zákazníkem důvodně uplatněné reklamace;

  c) poskytne Zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li obchodně rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.

 5. Vadné zboží bude opraveno nebo případně bude poskytnuto náhradní Zboží či sleva z kupní ceny Zboží ve lhůtě ne delší jak 60 dnů ode dne obdržení písemné reklamace, která byla shledána důvodnou v souladu s předchozím odstavcem.

 6. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:

 7. a) běžné opotřebení;

  b) vady Zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití Zboží k obvyklému účelu;

  c) vady Zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží;

  d) vady Zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání Zákazníka či třetí osoby;

  e) vady Zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

 8. Vadu množství či sortimentní skladby Zboží je Zákazník povinen reklamovat při dodání Zboží nebo bez zbytečného odkladu po dodání Zboží.

 9. Nad rámec výše uvedených záruk společnost atlantis telecom neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke Zboží se vztahující. Společnost atlantis telecom zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti Zboží či vhodnosti Zboží k využití pro speciální účely.

Článek IX.
Odpovědnost za škodu

 1. Společnost atlantis telecom je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně Zákazníka. Společnost atlantis telecom odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost atlantis telecom těmito podmínkami nebo obecně závazným právním předpisem.

 2. Společnost atlantis telecom neodpovídá Zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých Zákazníkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení či užívání Zboží k jinému účelu, než je určeno nebo v rozporu s uživatelským návodem, neoprávněného zákroku nebo mechanického poškození Zboží Zákazníkem či třetí osobou.

 3. Odpovědnost společnosti atlantis telecom se omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující výši kupní ceny Zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. škody vznikly.

Článek X.
Obchodní reference

Společnost atlantis telecom je oprávněna ve svých propagačních materiálech, včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu Zákazníka jako odběratele Zboží distribuovaného společností atlantis telecom na trhu České republiky.

Článek XI.
Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. Každá příslušná kupní smlouva mezi společností atlantis telecom a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. I. odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je:

 2. a) Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti atlantis telecom je společnost atlantis telecom o více než 30 dnů v prodlení s dodáním Zboží;

  b) společnost atlantis telecom oprávněna odstoupit v případě, že Zákazník je o více než 30 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně Zákazníka není možné realizovat dodávku Zboží.

 3. Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doručeným opačné straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny si bez zbytečného odkladu vrátit si vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti atlantis telecom na úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy.

Článek XII.
Vyšší moc

 1. Jestliže není některá ze stran schopna dostát závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

 2. V případě že působení vyšší moci trvají déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto podmínek.

Článek XIII.
Rozhodné práva a jurisdikce

Závazkový vztah založený v souladu s těmito podmínkami a veškeré záležitosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku. Veškerá právní řízení nebo právní spory vedené v souvislosti předmětným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu, přičemž jako místně příslušný soud se určuje obecný soud společnosti atlantis telecom.

Článek XIV.
Komunikace

 1. Písemná komunikace mezi stranami bude prováděna prostřednictvím e-mailu, doporučené pošty nebo faxem, odesílaným na stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím faxu a e-mailu se považují za doručené okamžikem obdržení faxové (e-mailové) zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.

 2. Zákazník je povinen neprodleně oznámit společnosti atlantis telecom jakoukoli změnu svých identifikačních údajů, stav úpadku, podání insolvenčního návrhu, vstup do likvidace, návrh na vyrovnání a jakoukoli jinou skutečnost mající vliv na schopnost platit své závazky.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2016 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností atlantis telecom ve smyslu stanovení čl. I. odst. 2 těchto podmínek.

 2. Společnost atlantis telecom je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné ke dni doručení Objednávky Zákazníka společnosti atlantis telecom. Společnost atlantis telecom Zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto podmínek. Aktuální verze těchto podmínek je k dispozici na stránkách www.atlantis.cz.


V Praze dne 5. ledna 2019


atlantis telecom spol. s r.o.
Načítání
Načítání